Pillow Sizes

What pillow sizes do you recommend for a couch?

 

What pillow sizes do you recommend for an upholstered armchair?

 

What pillow sizes do you recommend for layering a bed?